• بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی شغلی معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 702
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی شغلی معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان

  تعهد سازمانی، نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) است که در آن مشغول به کارند. به بیان دیگر شخص در تعهد سازمانی نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد. گرایشهای پژوهشی متعدد و گوناگونی در خصوص تعهد سازمانی معلمان مطرح می شود. یکی از تمایلات محققان سازمانی، توجه به تحلیل و بررسی تعهد سازمانی در مؤسسات مختلف تجاری، خدماتی، آموزشی و... است. این تحقیق به بررسی و مطالعه تعهد سازمانی در سازمان آموزشی گرایش دارد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی می باشد. هم چنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه معلمان ابتدایی زن و مرد، دیپلم و بالاتر از دیپلم ناحیه یک آموزش و پرورش در سال تحصیلی97-96 حدود 700 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 248  نفر  تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد والتون جهت سنجش کیفیت زندگی کاری و پرسشنامه آلن ومیر جهت سنجش تعهد سازمانی معلمان بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری برابربا 000.0 و برای پرسشنامه تعهد سازمانی برابر با 000. محاسبه شده است. از یافته های مهم این پژوهش می توان اشاره نمود که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی، معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان رابطه وجود دارد و همچنین بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی، معلمان ابتدایی ناحیه یک زنجان رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها