• شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در پرورش و توانمند سازی بهینه کارکنان بانک ملی با استفاده از کارت امتیاز متوازن (مورد: کارکنان بانک ملی سبزوار)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 542
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در پرورش و توانمند سازی بهینه کارکنان بانک ملی با استفاده از کارت امتیاز متوازن (مورد: کارکنان بانک ملی سبزوار)

  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در پرورش و توانمند سازی بهینه کارکنان پست بانک با استفاده از کارت امتیاز متوازن انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی شهر سبزوار می باشد که شامل 860 نفر هستند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 270 نفر مدیران و کارشناسان ستادی و شعب به دست آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه bsc ویژه ارزیابی عملکرد سازمان ها است که توسط شرکت پارس مدیر(1392) طراحی و هنجار یابی شده است در این پایان نامه از روش های آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد که در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، میانگین، دامنه تغییرات و ... استفاده می شود و در تحلیل استنباطی از آزمون t به کمک نرم افزار spss20 استفاده شد. نتایج نشان می دهد کلیه منظرهای کارت امتیاز متوازن در پرورش و توانمندسازی بهینه کارکنان بانک ملی تأثیر دارند منظر رشد و یادگیری با 608.0ci: دارای بیشترین تأثیر پس از آن منظر مالی با 583.0ci:  و پس از آن منظر فرآیندهای داخلی با 563.0ci: و منظر مشتریان با با 532.0ci: دارای پایین ترین تأثیر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها