• بررسی تاثیر تبلیغات در بازاریابی از طریق تلفن همراه با استفاده از فناوری خدمات پیام کوتاه بر جذب مشتری (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی نوین اردبیل)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 530
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  مقاله بررسی تاثیر تبلیغات در بازاریابی از طریق تلفن همراه با استفاده از فناوری خدمات پیام کوتاه بر جذب مشتری (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی نوین اردبیل)

  امروزه به صرفه ترین تبلیغات برای کسب و کار های کوچک استفاده از تکنیک های بازاریابی الکترونیک هست. که یکی از آنها تلفن همراه است، بازاریابی از طریق تلفن همراه فرصت های زیادی رادر زمینه تبلیغات تجاری و تداوم ارتباط با مشتریان برای شرکت های مختلف به وجود آورده و ارتباطات بازاریابی را فراتر از شیوه های سنتی گسترش داده است؛ لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات در بازاریابی از طریق تلفن همراه با استفاده از فناوری خدمات پیام کوتاه بر جذب مشتری می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است، جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان موسسه آموزش عالی نوین می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 108 نفر به دست آمد که با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه انجام گرفت و روایی آن بر اساس روش های سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی نیز با بکارگیری روش آلفای کرونباخ بررسی گردید. تخمین مدل مفهومی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری  و نرم‌افزار لیزرل 8.8  انجام گرفت. نتایج نشان داد که تبلیغات از طریق تلفن همراه تاثیر معناداری بر جذب مشتری دارد. همچنین رابطه مثبت و معنادار نفوذ اجتماعی بر اعتماد و در معرض آگهی قرار گرفتن مورد تایید قرار گرفت و نهایتا رابطه معنادار بین انتظار عملکرد و در معرض آگهی قرار گرفتن تایید شد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت جذب دانشجو از طریق تبلیغات از طریق تلفن همراه ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها