• طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل برون سپاری در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 697
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌ های قابل ‌برون ‌سپاری در دانشگاه‌ ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

  در سال های اخیر سازمان های دولتی، به‌ ویژه دانشگاه ها، به‌واسطه قوانین و بخشنامه های صادرشده از سوی مراجع ذی‌ربط، برون سپاری فعالیت های خود را در دستور کار قرار داده اند. پژوهش حاضربا هدف ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل‌برون سپاری در دانشگاه ها و به‌طور خاص در «دانشگاه شیراز» و با استفاده از روش پژوهش آمیخته (استفاده از روش کیفی فراترکیب برای استخراج معیارهای مؤثر بر تصمیم برون سپاری و روش دلفی برای نهایی سازی آن‌ها و سپس استفاده از روش های کمّی برای تعیین درجه اهمیت معیارها) انجام شده است.

  جامعه آماری این پژوهش همه استادان آشنا با موضوع برون ‌سپاری و کارشناسان و متصدیان این حوزه در «دانشگاه شیراز» هستند که 17 نفر از آن‌ ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مدل ارائه‌ شده در این پژوهش دارای 3 بُعد، 7 مؤلفه و 39 معیار است که بر اساس نتایج، معیارهای اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان، اهمیت نسبی فعالیت، میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیت ها، فراگیری فعالیت در بخش های مختلف، درآمد فعالیت و هزینه فعالیت به‌ ترتیب مهم‌ترین معیارهای مؤثر در شناسایی فعالیت های قابل ‌برون­سپاری در «دانشگاه شیراز» هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها