• تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 473
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه‌ کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت‌ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

  کیفیت سود ازجمله اطلاعاتی است که بر تصمیم‌گیری ذینفعان در شرکت، تأثیر می‌ گذارد. برای تجزیه‌ و تحلیل کیفیت سود افشاشده توسط شرکت، شناخت عوامل تعیین ‌کننده سود حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه ‌کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ‌های 1390 تا 1396 می ‌باشد. این تحقیق از نوع همبستگی پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری محسوب می ‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه این تحقیق می ‌تواند در فرایند استفاده از اطلاعات حسابداری کاربرد داشته باشد، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت‌ های تحقیق، تعداد 114 شرکت طی 7 سال در نظر گرفته‌شده است. مؤلفه‌ های حاکمیت شرکتی در این پژوهش، مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت‌ مدیره و استقلال کمیته حسابرسی می‌باشد. برای محاسبه محافظه ‌کاری، از مدل جیولی و هاین استفاده شده است.

  کیفیت سود از طریق نسبت سود حسابداری به ارزش بازار شرکت محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه ‌و تحلیل داده ها از نرم افزار 10 eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین محافظه‌ کاری حسابداری و کیفیت سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه ‌کاری حسابداری و کیفیت سود ندارد، ولی استقلال هیئت‌ مدیره و استقلال کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه‌ کاری حسابداری و کیفیت سود دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها