• تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که تعداد این گروه 485 شرکت است. برای تعیین حجم نمونه پس از بررسی های بعمل آمده در مورد انتخاب نمونه، در بهترین شرایط برای یک دوره 5 سالش (1388-1393)، 94 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از به روش کتابخانه ای با مراجعه پایگاه های اطلاعاتی نظیر بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین استخراج و جمع آوری داده های مورد نیاز از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و آرشیو بورس اوراق بهادار تهران و پایگاه های اطلاعاتی و نشریات صورت پذیرفته و بمنظور بررسی و آزمون فرضیه ها از نرم افزار spss 22 و از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه بر ابعاد حاکمیت شرکتی که شامل نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کیفیت اطلاعات مالی می باشد نیز تاثیرگذار است. البته شدت رابطه بین تمرکز مالیات بار عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشترین و میان نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. همچنین کفایت حاکمیت شرکتی توانسته تا 65.4 درصد از تغییرات عملکرد شرکت های پذیرفته شده را پیش بینی نماید که در این بین تمرکز مالکیت بنا بر بتای بدست آمده بیشترین سهم را در پیش بینی عملکرد شرکت های پذیرفته شده شده خود اختصاص داده است. در نتیجه بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیمی وجود داشته که افزایش یکی منجر به افزایش دیگری می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها