حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر شهرت سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 459
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر شهرت سازمان

  امروزه ارزش شرکت ‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر دارایی‌ های نامشهود یا سرمایه فکری است. این عوامل، به دلیل نقش قابل‌ توجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی و شهرت سازمان از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سرمایه فکری سبز بر شهرت سازمان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده 100 نفر از کارکنان موسسه اعتباری کوثر در شهر شیراز بود، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 80 نفر در نظر گرفته شد. شیوه ‌ی نمونه‌گیری به‌ صورت تصادفی انجام پذیرفت. داده‌ ها از طریق پرسشنامه ‌های استاندارد جمع ‌آوری گردید.

  جهت سنجش روایی، به ‌صورت محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم‌افزار spss  بهره  گرفته شد. نتایج فرضیه‌ها نشان داد که بین ابعاد سرمایه فکری سبز باشهرت سازمان تأثیر معناداری وجود دارد. یافته‌ ها نشان داد که سرمایه رابطه ‌ای سبز بیشترین تأثیر را با شهرت سازمان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها