• ارائه مدلی مبتنی بر بحران مالی، فرصت های سرمایه گذاری و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 494
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله ارائه مدلی مبتنی بر بحران مالی، فرصت های سرمایه گذاری و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی

  وجود حداقل یک مشتری با اظهار نادرست درآمد خالص، به عنوان نشانه ای از کیفیت حسابرسی پایین یک شرکت حسابرسی تلقی می شود. هنگامی که مشکلات کیفیت حسابرسی در یک شرکت حسابرسی رخ می دهد، ‏بحران مالی و فرصت ‏های سرمایه گذاری این مشکلات را تقویت می کند. هدف این پژوهش ارائه مدل مبتنی بر بحران مالی، فرصت سرمایه گذاری و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی می باشد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفتـه شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که نمونه پژوهش تعداد 55 شرکت طی سال های 1395-1391 انتخاب شده است.

  روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه و تحلیل داده-ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار eviews-9 انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که بحران مالی بر کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین بین فرصت سرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها