• بررسی رابطه بین فرصت های ارتقاء تحصیلات و تعهد سازمانی پرسنل مشاغل آزمایشگاهی بهداشت و درمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی رابطه بین فرصت های ارتقاء تحصیلات و تعهد سازمانی پرسنل مشاغل آزمایشگاهی بهداشت و درمان

  سازمان ها نظام‌های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنها است. سازمانها بدون تلاش‌ و تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند. رضایت کارکنان از شغل‌شان و تعهد نسبت به سازمان‌شان به عنوان تعیین‌کننده ‌های عمده اثر بخشی سازمانی نگریسته می ‌شوند. باتوجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مشاغل آزمایشگاهی بهداشت و درمان در سال 1398 به انجام رسیده است. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.

  جامعه آماری مورد نظر کارکنان بهداشت و درمان شهرستان زاهدان است، که از این تعداد 150 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه 15 سوالی (ocq) مودای، پورتر و استیرز و پرسشنامه رضایت شغلی (jdi) بوده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در بخش استنباط‌های آماری از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبستگی بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و ابعاد آن و تعهد سازمانی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها