• مطالعه ساختار موضوعی کتابخانه های تخصصی: تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 560
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02538868905

  مقاله مطالعه ساختار موضوعی کتابخانه های تخصصی: تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه

  کتابخانه های تخصصی دارایی نقش و اهمیت به سزایی در موقعیت استراتژیک سازمان، رفع نیاز اطالعاتی نیروی انسانی و ارائه برنامه هایی مدون برای رشد سازمان دارند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی ساختار موضوعی مقاالت مرتبط با کتابخانه های تخصصی طی سال های ۲۰۱۷-۱۹۹۹می باشد. پژوهش حاضر، با رویکرد علمسنجی به مطالعه هم رخدادی موضوعی مقاالت حوزه کتابخانه های تخصصی پرداخته است. ۱۹۷۶ مقاله مربوط به دوره زمانی (۲۰۱۷- ۱۹۹۹ ) از پایگاه وب او ساینس، با جستجوی عبارت special librar  همراه با جستجوی دیگر  عبارتهای مرتبط با کتابخانه های تخصصی بازیابی شد. تحلیل داده ها بعد از یکدست سازی با استفاده از نرم افزارهای draw net, ucinet, premap ravar  انجام شد.

  یافته ها نشان داد با توجه به شاخص های مرکزیت نزدیکی و بینابینی، مفاهیمی از قبیل: مراقبتهای بهداشتی، خدمات اطلاعاتی، مدیریت کتابخانه های تخصصی، صالحیت و شایستگی و… از پرکاربردترین موضوعات این حوزه و بیشترین تولیدات علمی مربوط به کشورهای ایاالت متحده و انگلستان تعلق دارد. بررسی نتایج نشان داد که تاکید اصلی موضوعات مقالات حوزه کتابخانه های تخصصی مرتبط با مسائل انسانی در کتابخانه است. به عبارتی به موضوعات مرتبط باکتابداران و کارمندان کتابخانه تخصصی توجه بیشتری شده است. عدم وجود مباحثی مانند ذخیره و بازیابی منابع، سنجش عملکرد، طراحی و ساختمان کتابخانه و غیره، نشان از توجه کمتر پژوهشگران به این حوزه ها می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید