• نقش آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی در خود تنظیمی انگیزشی دانش آموزان مدارس هوشمند

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 520
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  این تحقیق با هدف نقش  آموزش  مبتنی  بر راهبرد های شناختی در خودتنظیمی  دانش  آموزان مدارس دحترانه هوشمند در شهر کرمانشاه به انجام رسید. روش تحقیق به صورت نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود. نتایج از طریق نرم افزار spss 18  و آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کواریانس تک متغیره بر روی شاخص انگیزش تحصیلی نشان داد که اثر مداخله بر روی این شاخص معنا دار بود (p=0.001) و مجذور اتا در سطح 406.0 بود. همچنین تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن، مانکووا بر روی میانگین های حیطه های راهبرد انگیزشی نشان داد که آموزش های شناختی دارای تأثیر معنا دار بر روی زیر مقیاس راهبرد های انگیزشی هستند. براساس نتایج تحقیق مشخص می شود راهبردهای یادگیری قابل آموزش و یاد گیری اند و آموزش این راهبردها در ارتقا خود تنظیمی تاثیرگذار است، باعث ارتقا خودتنظیمی دانش آموزان و تقویت کاربرد راهبردهای شناختی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها