• مقایسه عملکرد تحصیلی، سازگاری اجتماعی و خودابرازی دانش آموزان دارای پدر و فاقد پدر در مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 673
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی، سازگاری اجتماعی و خود ابرازی دانش‌ آموزان دارای پدر و فاقد پدر در مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه طرح ریزی و در سال تحصیلی 92-91، انجام گرفته. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش ‌آموزان پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه بود. تعداد نمونه مورد پژوهش150 نفر (75 نفر دارای پدر و 75 نفر فاقد پدر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه‌ ی، پرسشنامه سازگاری فردی-اجتماعی کالیفرنیا، (ctp)، پرسشنامه خود ابرازی نوجوانان دانگ یولی، ارنست تی، هالبرگ، آلن جی، سلمون و ریچارد اف هاس (1985)، استفاده شد. روش پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای ( تحقیق علّی یا پس از وقوع) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، محاسبه فراوانی، میانگین و انحراف معیار و روش‌های آمار استنباطی، آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، اختلاف میانگین عملکرد تحصیلی گروه ها به لحاظ آماری معنادارمی باشد.(sig=0.011 , t=2.91)  اختلاف میانگین میزان سازگاری اجتماعی گروه ها به لحاظ آماری معنادار می باشد .(sig=0.012 ,t=2.551) اختلاف میانگین میزان خود ابرازی گروه ها به لحاظ آماری نیز معنادار می باشد.(sig=0.023 , t=2.29)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها