• بررسی رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از انجام این تحقیقی تعیین رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب می باشد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب به تعداد 4616 می باشد که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 357 نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. ابزار این تحقیق عبارتند از: الف-پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (1989) و ب-پرسشنامه سلامت عمومی ghq، در این تحقیق برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه های مورد نظر به ترتیب 0.889 و 0.877 به دست آمد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چند متغیره به روش همزمان) می باشد و داده ها به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند، نتایج نشان داد که بین سبک های هویتی و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها