• بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس چند بعدی خودپنداره تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 415
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس خود پنداره تحصیلی بود. تعداد500 دانش آموز مقطع متوسطه (250 دختر و 250 پسر) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند مقیاس چند بعدی خود پنداره تحصیلی مارش  (2009) را کامل نمودند. ضریب اعتبار مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق و خو به ترتیب 90.0 ، 88 .0، 85.0، 92.0، 87.0، 86.0 به دست آمد. و برای کل آزمون 89.0 محاسبه شد. برای روایی سازه از تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریمکس استفاده شد. شش عامل مشابه عوامل مقیاس استخراج شد. بررسی روایی همزمان برای اطمینان از روایی ابزار پژوهش با استفاده از پرسشنامه خودپنداره هریس نشانگر وجود همبستگی معنی دار بین مقیاس خودپنداره تحصیلی و پرسشنامه خودپنداره هریس بود. یافته ها نشان داد که مقیاس چند بعدی خودپنداره تحصیلی مارش هنجار شده در این پژوهش را می توان به عنوان ابزاری پایا برای دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به کاربرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها