• راهکارهای توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین معلمان شهرستان گچساران

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 463
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  راهکارهای توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین معلمان شهرستان گچساران

  هدف از انجام ‌این پژوهش بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین معلمان شهرستان گچساران بوده است که باهدف کاربردی و با روش توصیفی برای تمام مقاطع تحصیلی و موقعیت زمانی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شاغلین رسمی ‌آموزش و پرورش شهرستان گچساران بوده که بااستفاده از جدول مورگان تعداد350 نفر بعنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی نمونه گیری شدند.

  از پرسشنامه محقق ساخته و به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون پیرسون و نرم افزار spssاستفاده است. سعی شده در پرسشنامه متغیرهای ‌ایجاد انگیزه، راهکارهای سازمانی، راهکارهای اجتماعی– فرهنگی، راهکارهای زمینه‌ای، رسانه‌ها در ارتباط با توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش بررسی شود که نهایتاً در تحلیل پرسشنامه‌ها رابطه معناداری آنها تأیید شد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها