• شناسایی و رتبه بندی الگوهای بیرونی وبسایت های اینترنتی و تاثیر آن بر درک مصرف کننده با تاکید بر حالات درونی مشتریان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  شناسایی و رتبه بندی الگوهای بیرونی وبسایت های اینترنتی و تاثیر آن بر درک مصرف کننده با تاکید بر حالات درونی مشتریان

  در سال های اخیر بانک های خصوصی، به دلیل داشتن پتانسیل رشد زیاد، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده اند. رشد و توسعه اینترنت باعث تغییر بانک های خصوصی از حالت سنتی به حالت آنلاین شده است و روزبه روز به تعداد مشتریان آنلاین افزوده می‌شود و بانک های خصوصی تلاش می‌کنند تا خدمات آنلاین را گسترش دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی الگوهای بیرونی وبسایت های اینترنتی و تاثیر آن بر درک مصرف کننده با تاکید بر حالات درونی مشتریان می باشد.

  تحقیق پیش رو کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق از نوع توصیفی و از نظر زمان، تحقیقی مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک های خصوصی تبریز(شامل بانک های ایران زمین،پاسارگاد،کار آفرین،اقتصاد نوین وپارسیان) می باشد. لذا از فرمول کوکران ویژه جامعه نامحدود برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده است. طبق جامعه آماری یاد شده حجم نمونه آماری این تحقیق برابر 384 انتخاب گردید. در این پژوهش برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از روش معادلات ساختاری و از نرم افزار آموس و برای رتبه بندی الگوها از روش ahp فازی روش چانگ استفاده شده است.

  نتایج به دست آمده از روابط بین متغیرها تحقیق بیانگر آنست که طراحی سایتهای اینترتی  بر حالت احساسی و شناختی مشتریان آنلاین تأثیر دارد. همچنین کارایی محتوای اطلاعات سایتهای اینترتی  بر حالت احساسی و شناختی مصرف¬کنندگان آنلاین تأثیر دارد. نتایج دیگر تحقیق نیز نشان داد که طراحی سایتهای اینترتی  بر تمایل به خرید  با تاکید بر نقش میانجی حالت احساسی و حالت شناختی مشتریان آنلاین تأثیر دارد. همچنین کارایی محتوای اطلاعات سایتهای اینترتی  بر تمایل به خرید  با تاکید بر نقش میانجی حالت احساسی و حالت شناختی مصرف کنندگان آنلاین تأثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها