• نقش تمایلات سرمایه گذاران بر بازده دارایی ها و ویژگی های شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 679
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

   نقش تمایلات سرمایه گذاران بر بازده دارایی‌ها و ویژگی‌های شرکت

  بررسی تمایلات سرمایه گذاران و اثری که این متغیر بر بازده دارایی ها و دیگر ویژگی های شرکت ها از جمله اندازه، اهرم مالی و سود هر سهم دارد، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. برای این منظور، از لگاریتم طبیعی حجم سالانه معاملات برای اندازه‌گیری تمایلات سرمایه‌گذاران استفاده شد و در مدل‌های رگرسیونی جداگانه‌ای به بررسی اثر این متغیر بر بازده دارایی‌ها، اندازه شرکت، اهرم مالی و سود هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.

  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت‌های فعال در صنعت خودرویی بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال‌های 1390 الی 1395 می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری تعداد 22 شرکت و در مجموع 132 شرکت مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های توصیفی،پس رویدادی قرار دارد. برای جمع آوری فرضیه های مدل های رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار eviews استفاده شد.

  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد تمایلات سرمایه‌گذاران بر اندازه شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و  اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر اهرم مالی و سود هر سهم شرکت مثبت و معنادار به دست آمد. ضمن اینکه، تمایلات سرمایه‌گذاران اثر معناداری بر بازده دارایی‌های شرکت‌های خودرویی نشان نداد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها