• اثر حاکمیت شرکتی بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 644
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه، اهمیت روزافزون بهبود تصمیمات مدیریت در افزایش کیفیت گزارشگری مالی، نیازمند ساز و کار مناسب برای نظارت بر مدیران می باشد. حاکمیت شرکتی معیار مناسبی برای این امر می باشد. بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر اقلام تعهدی که معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود است، می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیات مدیره استفاده گردیده است. بدین منظور تعداد 107شرکت با استفاده از تکنیک حذف سیستماتیک طی سال‌ های 1388-1395 از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو، برای هم خطی بودن، از آزمون واریانس عامل تورم استفاده گردیده و متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا و قابل آزمون بودند و از طریق اجزای آزمون های f لیمر و هاسمن و رگرسیون چند متغیره اقدام به آزمون فرضیه ها نمودیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان معیارهای درصد سرمایه گذاران و استقلال هیات مدیره بر اقلام تعهدی تاثیر معنی داری دارد. اما رابطه معنی داری بین تمرکز مالکیت با اقلام تعهدی یافت نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها