• بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 704
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  موضوع این تحقیق به بررسی رابطه  بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی با پایداری سود می باشد. پایداری سود بر اساس مدل دچو و دیچو که درسال ۲۰۰۲ طراحی وارائه شده، محاسبه شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۳۵ شرکت در نمونه آماری این تحقیق قرار گرفته اند. دوره زمانی تحقیق سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می باشد. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، تمرکز مالکیت رابطه منفی و معناداری با پایداری سود دارد و تعداد مدیران غیر موظف با پایداری سود رابطه ی معنا داری ندارد. همچنین پایداری سود با متغییرهای کنترلی اندازه شرکت و سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مثبت و معناداری مشاهده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید