• بررسی رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی (مدیریت الکترونیک منابع انسانی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 377
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  فناوری اطلاعات، موتور محرکی است که ضمن تأثیر مستقیم بر سهولت اجرای امور، سبب رشد و پویایی و اجرای عدالت اجتماعی در زمینه ‌های مختلف مدیریت منابع انسانی و افزایش سطح رضایت ‌مندی در یک سازمان می‌شود. هدف اصلی این تحقیق رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان با پست کارشناسی و بالاتر در واحد توسعه مدیریت و منابع این اداره کل است، که تعداد آن‌ ها حدود 50 نفر می‌باشد. اطلاعات از 44 نفر به صورت تصادفی و با پرسشنامه 24 سوالی گردآوری شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است. بعد از جمع‌آوری و ورود اطلاعات به نرم‌افزارspss ، از آزمون‌های آماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده می‌گردد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ابعاد مختلف عملکرد مدیریت منابع انسانی (استخدام و کارمندیابی، فرهنگ کار منصفانه، برنامه‌ریزی رشد، پیاده‌سازی سیاست‌‌ های منابع انسانی و انگیزش کارکنان) رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها