• بررسی تأثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ویژگی کیفی گزارش گری مالی حسابداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 785
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اطلاعات مالی قابل اتکا، از ضروریات جامعه امروزی است به طوریکه تصمیم گیری اقتصادی بدون اطلاعات مربوط و قابل اتکاء و همچنین قابل مقایسه امکان پذیر نمی باشد. لذا شناسایی عوامل تاثیر گذار بر این ویژگی های کیفی اطلاعات مالی امری حیاتی است. هدف پژوهش ارائه چگونگی تأثیر پذیری ویژگی های کیفی گزارشگری از فناوری اطلاعات می باشد که دانستن آن می تواند مدیران، حسابداران و حسابرسان را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات و ارائه بهتر اطلاعات (باکیفیت بالاتر) یاری رساند و همچنین نحوه برخورد و تصمیم گیری در زمینه قواعد و اصول فناوری اطلاعات، کاربردهای کسب و کار و سرمایه گذاری ها و اولویت های آن در سازمان می باشد.. پژوهش انجام شده از نوع کتابخانه ای و میدانی است. جهت بالا بردن سطح کیفی پژوهش در وهله ی اول ویژگی های کیفی مؤثر بر گزارشگری بصورت قیاسی، یعنی طبق چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری ایران و چارچوب نظری هیأت تدوین استانداردهای مالی آمریکا ارائه شده است سپس نقش فناوری اطلاعات بر گزارش مالی مورد بررسی قرار گرفته است در مرحله پایانی بر اساس فرضیه های پژوهش که طبق چارچوب نظری ایران تعریف شده اند از طریق پرسش نامه به گردآوری داده ها از نمونه آماری که شامل پنجاه نفر از مدیران مالی و حسابداران شرکتهای خصوصی شهر صنعتی رشت بودند پرداخته ایم و برای تحلیل داده ها نیز از آزمون   tتست استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری فناوری اطلاعات به نحو مطلوب، مربوط بودن و قابلیت مقایسه و حتی قابلیت اتکاء گزارش حسابداری را به میزان چشمگیری افزایش می دهد و بین ویژگی های کیفی در گزارش مالی حسابداری رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین میزان تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی های کیفی متفاوت می باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها