• نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی اخلاقی-اعتقادی دانشجویان ورزشکار دانشگاه اصفهان در تسهیل فرایند ارتباطات اجرای مدیریت دانش سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 768
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه ارتباطی بین سرمایه نمادین اخلاقی - اعتقادی با تسهیل فرایند ارتباطات اجرای مدیریت دانش سازمانی وجود دارد و به دنبال آن است که آیا با نهادینه کردن و ارتقا سرمایه نمادین اخلاقی- اعتقادی افراد، می‌توان سازمانی دانش آفرین تر ایجاد و فرایند مدیریت دانش را در سازمان بهتر به کاربست؟ این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه، دانشجویان ورزشکار دانشگاه اصفهان است. نمونه به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای و برابر با 400 نفر می‌باشد (آلفای کرون باخ برای سرمایه نمادین و مدیریت دانش برابر با 871.0، 914.0 هست). در این راستا یک سؤال کلی و چهار سؤال جزئی شکل گرفت که به بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی - اعتقادی با مدیریت دانش و ابعاد آن (خلق - ذخیره‌سازی –کاربرد – تسهیم) پرداخته ‌شده است که تمامی سؤالات تائید شدند و میزان این رابطه برای سؤال کلی و سؤالات جزئی به ترتیب برابر با 87.0، 68.0، 73.0، 75.0، 89.0 می‌باشد. افرادی که سرمایه‌های نمادین اخلاقی-اعتقادی بیشتری دارند، بیشتر در فرایند مدیریت دانش و اجرای بهتر آن گام برمی‌دارند و این فرایند را تسهیل می‌کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها