22 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری || دوره سوم - شماره دو
  عنوان ژورنال : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : سوم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : ISSN:2476-5066
  • ایمیل : editoructjournals[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها