• بررسی رفتار فروش اخلاقی بر وفاداری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتریان بیمه ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1192
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  افزایش رقابت، پویایی و پیچیده شدن محیط، پر رنگ شدن بخش خصوصی، رشد انتظارات مشتریان و ظهور و نو آوری های جدید در صنعت خدمات کشور تحولات بسیاری در نگرش سازمانها نسبت به مقوله مشتری ایجاد شده، و آنان را به اهمیت مشتری و منافعی که می تواند برای آن ها به دنبال داشته باشد واقف نموده است این تحقیق به صورت توصیفی انجام شده است و مقالات مرتبط با موضوع حاضر، مورد بررسی قرار گرفته اند و به تشریح جنبه هایی از موضوع مورد نظر پرداخته شده است موضوع حفظ وتقویت اعتماد مشتریان و عوامل موثردر صنعت  بیمه ایران که دغدغه حفظ وتوسعه جایگاه رقابتی خویش  را دربازار دارند به عنوان یک چالش استراتژیک مطرح بوده و هست، هدف از انجام این تحقیق بررسی  عوامل موثر بر اعتماد که در اثر رضایت و رفتار فروش اخلاقی فروشنده و وفاداری، تعهد فی مابین بین فروشنده و مشتریان شرکت بیمه ایران هست را بررسی می کند که از مزیت های آن باعث افزایش رابطه و وفاداری و فروش هرچه بیشتر از طریق بازاریابی دهان به دهان می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از بیمه گذاران یک شرکت بیمه در شهر قزوین و تعداد نمونه مورد بر رسی 190 نفر تعیین گردیده برای تجزیه و تحلیل از روش پرسشنامه پنج گزینه ای مادها و ارام و همکاران 2017 استفاده شده است برای سنجش اعتبار محتوا از نسبت اعتبار محتوا استفاده شده است و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ با کمک نرم افزار spss استفاده شده است نتایج حاکی از آن است که اعتماد و همچنین رفتار فروش اخلاقی  بر رضایت و وفاداری مشتری و فروشنده  رابطه مستقیم دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها