همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
6 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • مجله علمی حقوق و مطالعات نوین || دوره دوم - شماره یک
  عنوان ژورنال : مجله علمی حقوق و مطالعات نوین
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 27831329
  • ایمیل : info[at]jhvmn.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها