19 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت || دوره چهارم - شماره دو
  عنوان ژورنال : فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : چهارم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/07/04
  • شاپای الکترونیکی : 2717-1361
  • ایمیل : info[at]jomsr.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها