همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
4 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش در هنر و علوم انسانی || دوره هفتم - شماره هشت
  عنوان ژورنال : پژوهش در هنر و علوم انسانی
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  دوره : هفتم
  شماره : هشت
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/09/28
  • شاپای الکترونیکی : 6409-2538
  • ایمیل : info[at]shij.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها