7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • نشریه علمی نقد و نظریه ادبی || دوره دوم - شماره دو
  عنوان ژورنال : نشریه علمی نقد و نظریه ادبی
  ترتیب انتشار : دوفصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/12/06
  • شاپای الکترونیکی : 98262820
  • ایمیل : naqd[at]guilan.ac.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها