3 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه جهان نوین || دوره اول - شماره چهار
  عنوان ژورنال : فصلنامه جهان نوین
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : چهار
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2645-3479
  • ایمیل : jhannoen[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها