7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • چشم انداز مدیریت دولتی || دوره چهارم - شماره دو
  عنوان ژورنال : چشم انداز مدیریت دولتی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : چهارم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2645-4157
  • ایمیل : journalppa[at]hotmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها