• رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت شغلی آن‌ها در شعب بانک ملّی شهر اراک، صورت گرفته است. برای این منظور، تعداد 91 نفر از کارکنان بانک ملّی شهر اراک با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ‌ای یا نسبی انتخاب شدند. داده ‌ها با‌ استفاده از ابزار ola که به ارزیابی رهبری خدمتگزار در سطح سازمان می ‌پردازد و همچنین پرسشنامه ‌ای که برای ارزیابی رضایت شغلی در بانک هنجاریابی شده بود، جمع ‌آوری شدند. داده‌ های جمع ‌آوری‌ شده با‌استفاده از آزمون‌ های آماری پارامتریک t استودنت تک نمونه ‌ای، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌ به‌ گام و تحلیل واریانس یک ‌طرفه، مورد تجزیه ‌و ‌تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ویژگی‌ های رهبری خدمتگزار در بانک ملّی شهر اراک و رضایت شغلی کارکنان آن، هر دو بالاتر از میانگین قرار دارند و رضایت‌ بخش ارزیابی می‌شوند.

  بین رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان، همبستگی مثبت معنی ‌دار 58.0 وجود داشت.(p<0.01)  نتایج تحلیل رگرسیون گام ‌به‌ گام نیز نشان داد که در بین مؤلفه ‌های رهبری خدمتگزار سازمان، مؤلفه رهبری کردن قویترین پیش ‌بینی ‌کننده رضایت شغلی کارکنان بود که توانست به تنهایی 35 درصد از واریانس رضایت شغلی کارکنان را پیش‌ بینی کند. همچنین در ارزیابی ویژگی‌ های رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان، تفاوت معنی‌داری در بُعد سن و سطح تحصیلات وجود نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها