همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
12 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • تمدن حقوقی || دوره سوم - شماره یک
  عنوان ژورنال : تمدن حقوقی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : سوم
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/27
  • شاپای الکترونیکی : 2783-1922
  • ایمیل : pzh.fars[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی