• ارتباط سواد سلامت روان با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/19
  • تعداد بازدید: 299
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  ارتباط سواد سلامت روان با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  مقدمه: سلامت روان یکی از مهم ترین جنبه های سلامت در افراد می باشد که تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند سن و استرس می باشد. سواد سلامت روان می تواند نشانگر سلامت روان در افراد باشد. در این مطالعه ما به بررسی ارتباط سلامت روان و سواد سلامت روان در دانشجویان سال اول و دوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختیم.

  روش کار: مطالعه حاضر به صورت مقطعی از نوع همبستگی می باشد که بر روی 200 دانشجو سال اول و دوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. اطلاعات دموگرافیک و همچنین اطلاعاتی مانند میزان تحصیلات پدر و مادر، نحوه سکونت، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تاهل، چندمین فرزند خانواده بودن، علاقه به رشته تحصیلی و اطلاعاتی مرتبط با مصرف دخانیات و الکل توسط پرسشنامه جمع آوری شد. سلامت روان بیماران از طریق پرسشنامه سلامت روان (general health questionnaire) 28سوالی و همچنین سواد سلامت روان توسط the mental health literacy scale (mhls) اندازه گیری شد.

  نتایج: نتایج نشان دادکه میان سواد سلامت روان و سلامت روان، ارتباط معنی داری وجود ندارد (p> 0.05). همچنین نتایج ما با بررسی ارتباط میان فاکتور های مختلف نشان داد که سواد سلامت روان و سلامت روان با میزان تحصیلات پدران و مادران دانشجویان نیز ارتباطی ندارد (p> 0.05). از طرفی با بررسی تفکیک جنسیتی این موضوع نشان دادیم که دانشجویان پسر نمره سلامت روان بالاتری نسبت به دختران داشتند (p= 0.005).

  بحث: در گروه هدف ما بین سواد سلامت روان و سلامت روان ارتباط معنی داری وجود نداشت. به صورت کلی پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در این زمینه بر روی جمعیت های مختلف مورد نیاز انجام گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها