• شناسایی کارکردهای فناوری اطلاعات در جهت اثر بخشی خدمات به معلولین استان کرمانشاه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/03
  • تعداد بازدید: 152
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  شناسایی کارکردهای فناوری اطلاعات در جهت اثر بخشی خدمات به معلولین استان کرمانشاه

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی کارکردهای فناوری اطلاعات در جهت اثر بخشی خدمات به معلولین استان کرمانشاه می باشد. این تحقیق کاربردی بوده و با روش پیمایشی و آمیخته (کیفی و کمی) به تحلیل اثر فناوری اطلاعات بر زندگی معلولین می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران و کارمندان سازمان بهزیستی استان کرمانشاه می باشند که حدود 120 نفر می باشند که بر اساس جدول مورگان 100 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد.

  جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. جهت دستیابی بر اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه با استاید راهنما و نیز کارشناسان اداره بهزیستی مشورت گردید. همچنین ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه 0.88 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کیفی گرنند تئوری و روش های کمی تحلیل عاملی و آزمون فریدمن استفاده شد.

  نتایج بخش کیفی نشان داد عوامل موثر بر کارکردهای فناوری اطلاعات در جهت اثر بخشی خدمات به معلولین شامل عوامل مدیریتی، اقتصادی، شخصیتی، آموزشی، ارزشی و عوامل اجتماعی فرهنگی می باشند. در بخش کمی همه بارهای عاملی عوامل شناسایی شده بزرگتر از 0.50 و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از 1.96 به دست آمد پس همه شاخص های عوامل تائید شدند. اولویت بندی عوامل موثر فناوری اطلاعات بر زندگی معلولین نشان داد عامل آموزشی در رتبه نخست قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها