• بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بر فرهنگ سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/07
  • تعداد بازدید: 184
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بر فرهنگ سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی یزد

  هدف این پژوهش که به بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بر فرهنگ سازمانی در شرکتهای شهرک صنعتی یزد می پردازد. روش تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی هست که برحسب روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است و با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری شده است. در این تحقیق جامعه آماری کارکنان شرکت های شهرک صنعتی یزد می باشد.

  با توجه به اینکه تعداد کارکنان شرکتهای شهرک صنعتی یزد مشخص نیست از فرمول کوکران با حجم جامعه نامحدود برای تعیین تعداد نمونه استفاده می گردد . 384 پرسشنامه بین نمونه های در دسترس توزیع شد و تعداد 163 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار smart pls3 انجام شده است بررسی کلی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که استراتژی بازاریابی بر فرهنگ سازمانی رابطه مستقیم و معناداری را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها