• بررسی تاثیر استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر بهبود عملکرد شرکت های بیمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 94
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر بهبود عملکرد شرکت های بیمه

  در دنیای رقابتی امروزه اهمیت دادن به فرایند کسب و کار کلید موفقیت هر سازمان می باشد. بنابراین داشتن برنامه و هدف در مدیریت فرایند کسب و کار قوی جهت بهبود عملکرد سازمان حائز اهمیت است. اهمیت بهبود مستمر در خدمات صنعت بیمه که حساسیت های زیادی را شامل می گردد، به وضوح در صنعت بیمه لمس گردیده است. در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار با محور قراردادن فرایندهای کسب و کار و حذف فعالیت های بدون ارزش افزوده، برای سازمان مزیت رقابتی به ارمغان می آورد.

  برای اینکه یک سازمان در راه فرایندگرایی گام بردارد می بایست با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز، روشی یکپارچه و نظام مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرایندهای کسب و کار ارائه نماید. مدیریت فرآیند کسب و کار، نخست؛ نظم فکری در مورد چگونگی اجرای بهینه ی کسب و کار از طریق فرآیندهای تعریف شده است و سپس پیدا کردن راهی برای استفاده از آخرین تحولات در تکنولوژی به منظور گسترش برای دستیابی به اثربخشی و بهره وری می باشد.

  موج استفاده و بهره گیری، از این سیستمها در سازمانها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود عملکرد سازمان مطبوع کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستم هایی انتظارات مدیران را براورده نماید.

  هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر بهبود عملکرد شرکت های بیمه (بیمه کارآفرین شعبه خراسان رضوی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار در شرکت های بیمه، بررسی و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن. ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار جهت بهره برداری می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد.

  جامعه پژوهش حاضر، کلیه نمایندگان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی را تشکیل می دهند و اطلاعات مربوط به جامعه آماری را از سیستم مدیریت اطلاعات شرکت استخراج گردید، که شامل 225 نماینده فعال می باشد که که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 142 نفر برآورد شدند.

  همچنین، در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد برای ابزار جمع آوری داده ها، استفاده شده است و پایایی آن، با استفاده از آزمون کرونباخ محاسبه گردید. برای آزمون فرضیات نیز، از آزمون تی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که، استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار در بیمه کارآفرین شعبه خراسان رضوی بر بهبود عملکرد آن تاثیر گذار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها