• بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در شهرداری شهرکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 97
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در شهرداری شهرکرد

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در شهرداری شهرکرد می باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد، روایی پرسشنامه از نظر محتوایی مورد تایید قرار گرفته و پایایی برای کل پرسشنامه 0.804 است و چون از مقدار 0.7 بزرگتر می باشد پایایی پرسشنامه ها تایید شد.

  جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مناطق یک و دو شهرداری شهرکرد است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 150 نفر انتخاب و پرسشنامه باروش نمونه گیری تصادفی ساده بین 150 نفر توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردیده است . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای بر عملکرد مالی تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها