• بررسی تاثیر شبکه های مجازی در رابطه والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مورد مطالعه؛ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/22
  • تعداد بازدید: 97
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی تاثیر شبکه های مجازی در رابطه والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مورد مطالعه؛ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تبریز)

  با توجه به عنوان پژوهش که به «بررسی تاثیر شبکه های مجازی در رابطه والدین و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1401 » پرداخته است. جامعه آماری حدود 6000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری آن از قبیل ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت.

  جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خودساخته انجام گرفت. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که بین متغیر وابسته این پژوهش و متغیرهای مستقل همبستگی معناداری وجود دارد. و پایایی آن به ترتیب با متغیر وابسته (82%) و میانگین پایایی متغیرهای مستقل (89%) می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر میزان تحصیلات والدین بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته گذاشته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها