• بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر نقش تعدیلی سرمایه گذاران نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

  بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر نقش تعدیلی سرمایه‌گذاران نهادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش تعدیلی سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. روش شناسی: این تحقیق، از بعد رویکرد انجام تحقیق از نوع خردگرایانه، تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده‌های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه‌ تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. از نظر روش توصیفی از نوع تحقیق همبستگی بوده که از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده شده است. همچنین جزوه تحقیقات پس رویدادی می‌باشد. از لحاظ نوع استدلال جزوه تحقیقات قیاسی- استقرایی می‌باشد. از لحاظ بعد زمان جزوه تحقیقات گذشته‌نگر می‌باشد. ‌از لحاظ طول مدت زمان تحقیق جزوه روش ترکیبی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که پس از حذف محدودیت ها 135 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1394 الی 1398 می‌باشد.

  یافته ها : ویژگی‌هایی که یک بازار حسابرسی از آن برخوردار است آن را از سایر بازارهای تجاری یا کسب و کارهای خدماتی متمایز می‌کند. وجود شفافیت‌های مالی و ارتقا بخشی در گزارش‌های حسابداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند از جانب وجود بازارهای حسابرسی دانست. ما به دنبال بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش تعدیلی سرمایه‌گذاران نهادی هستیم.

  نتایج: زمانی که شرکت‌های تجاری جهت اخذ خدمات مالی به بازارهای مالی رجوع می‌کنند شاهد این می‌باشند که موسسات حسابرسی به صورت انحصاری عمل می‌نمایند و ناچار هستند از بین این چند موسسه یکی را انتخاب نمایند. مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته شده است اذعان می‌دارد که وجود تمرکز بازار حسابرسی هم می‌تواند باعث افزایش کیفیت حسابرسی شود و هم می‌تواند نوعی رقابت ناسالم را در بین موسسات به وجود آورد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیان می‌کند که تمرکز بازار حسابرسی بر گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معکوس و معنی‌داری دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که سرمایه‌گذاران نهادی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر گزارشگری مالی متقلبانه را تعدیل نمی‌نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها