• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/17
  • تعداد بازدید: 30
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  این پژوهش به بررسی رابطه محافظه کاری مدیریتی و سیاست های شرکتی  در بازار سهام پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرایی توصیفی می¬باشد. اطلاعات موردنیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. نمونه آماری تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه‌گیری جامعه در دسترس شامل 143 شرکت می‌باشد که در طی دوره‌ی زمانی 1391 لغایت 1400 انتخاب شده است. مقادیر معیارهای مورد نظر این شرکت‌ها در قالب فرمول‌های ذی‌ربط، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین در نرم افزار اکسل محاسبه گردید.

  برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری r و رگرسیون چندگانه در سطح خطای 5% استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که بین محافظه کاری مدیریت و مخارج سرمایه ای رابطه معنی داری وجود دارد.بین محافظه کاری مدیریت و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. بین محافظه کاری مدیریت و پرداخت سود نقدی رابطه معنی داری وجود دارد. بین محافظه کاری مدیریت و نسبت اهرم مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها