• بررسی تاثیر شیوه های نوآوری بر پایداری عملکرد شرکت با تاثیر نقش تعدیلگر آشفتگی بازار ( مورد مطالعه: مدیران و مشاوران شاغل در املاک منطقه 9و11و12 در مشهد )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/17
  • تعداد بازدید: 56
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شیوه های نوآوری بر پایداری عملکرد شرکت با تاثیر تعدیلگر آشفتگی بازار انجام شده است،  این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی ـ پیمایشی است. در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که پس از ترجمه و بومی سازی شدن، روایی و پایایی آن بررسی شده است. برای پایایی از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شده و روایی محتوایی آن توسط اساتید و روایی سازه با روش تحلیل بارهای عاملی تاییدی، تایید شده است.

  جامعه آماری تحقیق میران و مشاوران شاغل در دفاتراملاک در مناطق9و12و11 مشهد به تعداد  16800 نفر هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق، غیراحتمالی در دسترس بوده است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 373 نفر تعیین گردید. برای بررسی فرضیه ها از مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.  یافته های تحقیق تاثیر شیوه های نوآوری بر پایداری عملکرد شرکت با تاثیر تعدیلگر آشفتگی بازار را تایید ممی کند. در این تحقیق نقش تعدیلگر آشفتگی بازار نیز تایید شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم