• مدیریت سیلاب در حوضه های شهری با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2504
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از جمله اهداف مهم شبیه سازی سیلاب در حوضه های شهری می توان بـه مـواردی همچـون تحقیـق در مورد وقوع رواناب در زیرحوضه های مختلف، تعیین زیرحوضه هایی کـه بیـشترین سـهم را در تولیـد دبـی اوج هیدروگراف خروجی دارند و همچنین بررسی حرکت رواناب در اجزای مختلف سیـستمهای زهکـشی و بازتـاب آن در روشهای مدیریتی کنترل سیلاب در محدوده های شهری و نیز بررسی کفایـت و یـا عـدم کفایـت سیـستم زهکشی موجود جهت تخلیه سیلاب در هنگام بروز بارش با دوره بازگشت طراحی، اشاره نمود. با توجه به مـوارد ذکر شده، شبیه سازی سیستم زهکشی منطقه 22 تهران با استفاده از مدل کامپیوتری در اولویت انجام این تحقیق قرار گرفت. برای انتخاب مدل کامپیوتری مناسب، پس از بررسـی مـدلهای کـامپیوتری متعـدد موجـود، مـدل mike swmm با توجه به قابلیتهای بالای آن در شبیه سازی سیستمهای زهکشی شهری، در نظر گرفته شد. نتـایج آنالیزها با استفاده از مدل مذکور نشان داد که شیب حوضه ها و نیز نواحی با تراکم بالا بیشترین تأثیر را در دبـی اوج هیدروگراف خروجی داشته است. همچنین در این تحقیق قسمتهایی از سیستم جمـع آوری آبهـای سـطحی منطقه 22 تهران که با شرایط فعلی توانایی عبور دادن سیلاب طراحی را نداشتند پس از شبیه سازی کـامپیوتری، شناسایی شده و ابعاد بهینه تیپ بـرای آنهـا پیـشنهاد شـد و بـه ایـن ترتیـب اسـتفاده از مـدل مـدیریت سـیلاب (mike swmm) به عنوان ابزاری موثر و کارآمد جهت مدیریت سیلاب در حوضههای شهری ارزیابی و پیشنهاد گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها