• "بررسی علل عدم رعایت مقررات راهور توسط موتور سواران از دیدگاه کارشناسان در شهرستان شیراز "

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 747
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: در این تحقیق با توجه به آمارهای گسترده کشته شدگان موتورسیکلت و همچنین وجود کثرت این وسیله نقلیه در شهر شیراز و میزان تخلفات و تصادفات مربوطه و اهمیت آن، موضوع " بررسی علل عدم رعایت مقررات راهور توسط موتور سواران از دیدگاه کارشناسان در شهرستان شیراز " مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی–پیمایشی است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 32 سئوالی که 6شاخص مربوط به علل عدم رعایت مقررات راهور توسط موتور سواران مورد بررسی قرار گرفت که از نظر روایی و پایایی در سطح قابل قبولی ارزیابی گردید . داده ها از یک نمونه 113 نفری به روش تمام شمار از کارشناسان راهنمایی و رانندگی گردآوری شده و با استفاده از

  آمارهای توصیفی تک عاملی و آزمون خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: 1- بین عوامل روانشناختی و میزان عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه وجود ندارد.

  2- بین عوامل اقتصادی و میزان عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه وجود دارد.

  3- بین عوامل اجتماعی و میزان عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه وجود دارد.

  4- بین عوامل فرهنگی و میزان عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه وجود ندارد.

  5- بین عوامل جمعیت شناختی و میزان عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه وجود دارد.

  6- بین عوامل محیطی و میزان عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه وجود دارد.

  نتیجه گیری:

  بررسی دقیق تر و گسترده تر در استان ها و همچنین در سطح کشور و بررسی این موضوع بر نمونه ای از رانندگان متخلف موتورسیکت توصیه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها