• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 743
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: پرفشاری خون شیوع بالایی داشته و عامل زمینه ای بیماری های قلبی عروقی، سکته ی مغزی و افزایش مرگ و میر در افراد جامعه است. عوامل متعددی در افزایش فشارخون دخالت دارند. آلاینده های محیطی از جمله سرب به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش فشارخون مطرح شده اند. از این رو مطالعه ی حاضر به منظور تعیین سطح سرمی سرب در افراد مبتلا به پرفشاری خون در مقایسه با افراد طبیعی در مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شریعتی تهران، در سال 1381 انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه ی تحلیلی از نوع مورد- شاهدی بر روی 80 فرد مبتلا به پر فشاری خون به عنوان گروه مورد و 80 فرد سالم به عنوان گروه شاهد انجام شد. کلیه ی افراد با سابقه ی فشارخون بالا، مصرف داروهای ضد فشارخون و فشارخون بالاتر از 140.90 میلی متر جیوه به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند. هیچ یک از افراد سابقه ی بیماری های زمینه ای کلیوی، ریوی و سیستمیک را نداشته و سیگاری نبودند. پس از جمع آوری اطلاعات زمینه ای نمونه های خون وریدی جهت اندازه گیری سطح سرمی اخذ و میزان سرب با استفاده از سیستم کوره ی گرافیتی در دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: غلظت سرب خون افراد مورد مطالعه در محدوده ی صفر تا 16.5 میکروگرم بر دسی لیتر و میانگین آن 3.8 میکروگرم بر دسی لیتر بود. میانگین غلظت سرب خون در افراد با پر فشاری خون 5.1±0.4 و در افراد طبیعی 2.7±0.3 میکروگرم بر دسی لیتر بود. غلظت سرب در گروه مردان با فشارخون بالا 5.6±0.6 و در مردان با فشارخون طبیعی 3±0.4 میکروگرم بر دسی لیتر به دست آمد (p<0.0001). این میزان در گروه زنان با فشارخون بالا 4.8±0.6 و در زنان با فشارخون طبیعی 2.3±0.5 میکروگرم بر دسی لیتر بود (p<0.0001). میزان سرب خون در سنین 40 تا 59 سالگی در افراد با فشارخون بالا نسبت به افراد طبیعی افزایش معنی داری داشت (p<0.01)، ولی در گروه سنی 60 تا 70 سال اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری و توصیه ها: احتمالاً افزایش میزان سرب خون سبب افزایش خطر پرفشاری خون در جامعه می شود و بیشترین افزایش فشارخون در محدوده ی سرب خون 1.2±5.7 میکروگرم در دسی لیتر است. انجام مطالعات گسترده تر در جوامع بزرگ تر توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها