همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارتباط بین جاذبه های طبیعی ورزشی با توسعه گردشگری ورزشی شهر همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 649
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از انجام این پژوهش بررسی دیدگاه 48 نفر از مدیران  و دست اندر کاران  ورزش و مدیران گردشگری شهر همدان در زمینه گردشگری ورزشی در این شهر می باشد. ابزار جمع آوری داده های این تحقیق شامل دو پرسش نامه بود که روایی آنها به کرات مورد تایید محققان و متخصصان امر قرار گرفته و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های شاپیرو ویلک و پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین جاذبه های طبیعی/ ورزشی شهر همدان با توسعه گردشگری، رابطه معنی داری وجود دارد. به طور کلی شهر همدان بخاطر قرارگرفتن در رشته کوه های زاگرس شرایط مناسبی را  برای توسعه ورزش های مرتبط مانند اسکی، یخ نوردی، دامنه و طبیعت نوردی، سنگ نوردی، کوه نوردی و غارنوردی، فراهم آورده است و از طریق این ورزش ها می توان گردشگران ورزشی را جذب نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها