همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با خودکارآمدی معلمان مدارس متوسطه شهرستان بم سال تحصیلی 94-1393

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 790
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک تفکر مدیران با خودکارآمدی معلمان دوره متوسطه با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل دو گروه مدیران و معلمان مدارس مقطع متوسطه، با حجم 90 مدیر و 881 معلم بوده است. حجم نمونه مدیران با استفاده از روش تمام‏شماری و معلمان با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (2006) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده‏ها از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سبک‏های تفکر قانون‏گذار، اجرایی و قضاوت‏گر در مدیران و خودکارآمدیِ دبیران، رابطه وجود دارد .(p<0.5)  خودکارآمدیِ دبیرانی که دارای سنین مختلف بودند، با یکدیگر تفاوت معنادار داشت. با توجه به نتایج تحقیق می‏توان نتیجه گرفت که سبک‏های تفکر مدیران در بروز رفتارها و توانایی های معلمان اثر مستقیم دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها