• مطالعه توزیع برخی گلیکوکانژوگیت ها در نوتوکورد و عروق محوری در اوایل دوران مورفوژنز در جنین های موش balb/c

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 589
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: لکتین ها ترکیبات قندی باند شده به پروتئین ها هستند که دارای منشاء گیاهی و یا جانوری می باشند. این ترکیبات با قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت ها در سلول ها و بافت ها واکنش می نمایند. گلیکوکانژوگیت ها در برخی فرآیندهای بیولوژیکی از قبیل شناسایی، تکثیر، مهاجرت و تمایزات سلولی نقش اساسی ایفا می نمایند. هدف این مطالعه بررسی توزیع برخی گلیکوکانژوگیت ها در نوتوکورد و عروق محوری در دوران مورفوژنز در جنین های موش آزمایشگاهی می باشد.

  مواد و روش ها: برای این منظور جنین های 9 تا 14 روزه موش های balb/c در فرمالین فیکس شدند و سپس مقاطع میکروسکوپی از آنها تهیه گردید. این مقاطع جهت مطالعات هیستوشیمیایی پردازش شدند و سپس در مجاورت چهار لکتین کنجوگه شده با (hrp) horseradish peroxidase قرار داده شدند که عبارت بودند از:  maclura pomifera (mpa), villosa (vva), vicia, glycin max (sba) که برای قند انتهایی ان استیل گالاکتوز آمین اختصاصی می باشند و همچنین lotus tetragonolobus (lta)  که به قند انتهایی فوکوز باند می شود.

  یافته ها: نتایج حاصله نشان دادند که لکتین های اختصاصی ان استیل گالاکتوز آمین واکنش های تقریبًا مشابهی در نوتوکورد و آندوتلیوم عروق محوری در اثنای دوره مورفوژنز نشان می دهند. در حالی که لکتین حساس به فوکوز فقط با نوتوکورد واکنش نشان داد.

  نتیجه گیری: براساس یافته های این تحقیق زمان ظهور و نحوه توزیع گلیکوکانژوگیت ها با قند انتهایی ان استیل گالاکتوز آمین ممکن است نقش یا نقش های کلیدی و مهمی در میان کنش های بافتی و شکل گیری متعاقب آنها از قبیل تکامل عروق محوری در اثنای دوره مورفوژنز داشته باشند. به علاوه یافته های این پژوهش نشان دادند که گلیکوکانژوگیت ها با قند انتهایی فوکوز ممکن است در تکامل عروق محوری و میان کنش های نوتوکورد با این عروق در اثنای دوره مورفوژنز نقشی نداشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها