• اثر دیکلوفناک بر تکثیر و تمایز سلول های pc12 در محیط کشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 625
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  زمینه و هدف: دیکلوفناک از گروه داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی است که برای کاهش درد و التهاب تجویز می شود. اطلاعات اندکی در مورد اثر دیکلوفناک بر سلول های عصبی موجود است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات دیکلوفناک سدیم بر تکثیر و تمایز سلول های pc12 در محیط کشت انجام شد.

  روش بررسی: این مطالعه تجربی در سال 1383 در مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان انجام شد. تکثیر سلول درد و محیط کشت بدون سرم neurobasal تکمیل شده با مکمل b27 و محیط کشت dmem/f12 دارای 10 درصد fbs با روش xtt-assay سنجش شد. تمایز سلولی القاء شده به وسیله عامل رشد عصب (ngf) با اندازه گیری طول نوریت های سلول بررسی شد.

  یافته ها: سمیت دارو در محیط کشت neurobasal تکمیل شده با مکمل b27 در رقت های بالاتر از 310 میکرومول مشاهده شد. سمیت در محیط کشت dmem/f12 افزایش یافت، به ترتیبی که در رقت های 155 و 310 میکرومول رشد سلول 40 و 85 درصد کاهش یافت (p<0.05). ژنریک های مختلف دارو سمیت برابری بر سلول های pc12 اعمال کردند. تمایز سلول pc12 القاء شده با ngf در رقت های توکسیک دارو نیز کاهش یا افزایش نیافت.

  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه دلیل سمیت دیکلوفناک بر سلول های عصبی را از طریق تداخل در رشد سلولی و نه تمایز سلولی معرفی می کند. تفاوت سمیت سلولی دیکلوفناک در دو محیط کشت، با توجه به این که مکمل b27، دارای چندین ترکیب آنتی اکسیدان است استرس اکسیداتیو را به عنوان یکی از مکانیسم های سمیت دارو پیشنهاد می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها