• بررسی حساسیت کژدم های خطرناک استان هرمزگان نسبت به حشره کش های شیمیایی پیشنهادی who

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 727
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: استان هرمزگان پس از خوزستان دومین کانون مهم کژد مزدگی کشور است. علیرغم اثرات مضر زیست محیطی، در حال حاضر مؤثرترین و شاید تنها روش کاربردی مبارزه با جانوران زهرآگین استفاده از آفت کش های شیمیایی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی حساسیت کژدم های خطرناک استان هرمزگان به مهمترین سموم پیشنهادی who بوده است.

  روش کار: در این مطالعه مقطعی – کاربردی، تعداد 843 کژدم صید و تست های حساسیت با روش مشابه سوسری ها صورت پذیرفت و دوز کشنده گونه های مختلف بررسی شد.

  نتایج: دوز کشنده سم سایپرمترین (2.5% ec)، برای سه گونه μl/cm² 0.001 odontobuthus  doriae, hemiscorpius lepturus, mesobuthus eupeus و برای گونهμl/cm² 0.009 androctonus crassicauda محاسبه گردید. دوز کشنده امولسیون دلتامترین 2.5%، برای 0.001 m. eupeus و برای μl/cm² 0.0003 h. lepturus بدست آمد. دوز کشنده سم کارباریل (wp 85%) برای هر چهار گونه mg/cm² 0.39 محاسبه گردید. دوزهای تست شده سم لیندان (wp 25%) در هیچیک از گونه ها مرگ و میر 100% ایجاد نکرد. دوز کشنده سم مالاتیون (ec 57%) در دو گونه 1.029 lepturus h. ,a. crassicauda در گونه μl/cm² 0.284 m. eupeus و در μl/cm² 0.515 ,o. doriae محاسبه گردید.

  نتیجه گیری: گونه های کژدم مورد آزمایش نسبت به دوزهای توصیه شده سموم پایرتروئیدی کاملا حساسند و از این سموم می توان در کنترل تلفیقی کژدم ها و سایر ناقلین استفاده کرد. کژدم ها نسبت به سم کارباریل نیز حساسند. دوز صد در صد کشنده سم مالاتیون چند برابر دوز پیشنهادی بود که احتمال بروز مقاومت را به ذهن متبادر می سازد. هیچ یک از دوزهای تست شده سم لیندین قادر به کشتن صددرصد کژدم های مورد نظر نبود و بنظر می رسد این کژدم ها در این منطقه جغرافیایی به این سم کاملا مقاوم شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها