• ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 684
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و با تاکید بر عوامل جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، تاهل، تحصیلات، حالت اشتغال و محل سکونت در سال 1385 اجرا گردیده است.

  مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی با روش نمونه گیری سر شماری بر روی جامعه آماری کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، با حجم نمونه 149 نفر انجام شد. اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی، مقیاس حمایت اجتماعی و فرم اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری شد. برای توصیف و تحلیل آماری از جداول توزیع فراوانی و درصدی، میانگین، انحراف معیار، آزمون های تی، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها: این تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت روان با نمره حمایت اجتماعی رابطه معنی دار و مستقیم دارد (r=0.56, p=0.001). نتایج به دست آمده نشان دادند که جنسیت، گروه سنی، تحصیلات دانشگاهی، متاهل بودن و تعداد اعضاء خانواده با سلامت روانی و حمایت اجتماعی دارای همبستگی معنی داری هستند. همچنین نشان داده شد که پرسنل نوبت کاری اقماری در مقایسه با سایر حالات اشتغال از شرایط سلامت روان و حمایت اجتماعی پایین تری برخوردار هستند (f=12.29, p=0.0001), (f=7.8, p=0.0001).

  نتیجه گیری: بین سلامت روان و حمایت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و این ارتباط با توجه به عوامل جمعیت شناختی متغیر بوده است. از طرفی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان نشان می دهد که تغییر سیاست گذاری ها با هدف ارتقاء کیفیت و کمیت شبکه های حمایتی بویژه برای گروه های آسیب پذیر می تواند باعث تقویت اثرات محافظتی حمایت اجتماعی و در نهایت سلامت روانی گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها